Meniu Shop

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

    1. Introducere
Aceasta este Politica noastră de Confidențialitate care descrie modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim și protejăm informațiile colectate de la utilizatorii noștri în contextul vânzării de produselor prin platforma noastră online. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum tratăm datele dumneavoastră personale.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către IPON COMPUTER S.R.L., cu sediul în Mun. Oradea, Str. Ceyrat, Nr. 35C, Bloc WR8, S6, jud. Bihor, cod fiscal RO42864800, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J5/1330/03.08.2020. 

Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe  asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General de Protecție a Datelor, denumit în continuare “GDPR”)

    2. Definiții

    • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
    • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;    
    • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
    • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
    • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
    • „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin;

    3. Principiile colectării datelor cu caracter personal

Politica prelucrare a datelor cu caracter personal al Ipon Computer SRL se bazează pe următoarele principii:
    • procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
    • colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu 
acele scopuri;
    • colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
    • datele personale vor fi precise și, acolo unde este necesar, actualizate;
    • se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
    • datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
    • toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
    • datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
    • persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea împotriva prelucrării datelor și au dreptul la portabilitatea datelor.

    4.  Informațiile colectate

        4.1.  Datele cu caracter personal  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

        4.2. În cadrul procesului de vânzare colectăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

    • informații de contact (nume, adresă de e-mail, număr de telefon etc.);
    • informații de facturare și livrare;
    • informații despre produsele achiziționate sau vizualizate;
    • informații de plată (de exemplu, numărul cardului de credit sau alte detalii de plată);
    • informații despre contul utilizatorului (dacă ați creat un cont pe platforma noastră);
    • informații de navigare și dispozitiv (adresă IP, tip de browser, sistem de operare etc.);
    • orice alte date furnizate de utilizator în mod voluntar. 

    5. Utilizarea datelor cu caracter personal

        5.1. Utilizăm informațiile personale colectate în principal pentru următoarele scopuri:

    • procesarea comenzilor și livrarea produselor achiziționate;
    • comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu comenzile, întrebări sau solicitări;
    • rambursarea contravalorii produselor returnate aflate în garanție sau  după exercitarea dreptului de retragere din contract;
    • îmbunătățirea experienței utilizatorului pe platforma noastră;
    • personalizarea conținutului și ofertelor pe baza preferințelor și comportamentului dumneavoastră;
    • asigurarea securității platformei noastre și prevenirea activităților frauduloase;
    • respectarea obligațiilor legale și reglementărilor aplicabile;
    • în scop de marketing, cu consimțământul prealabil al utilizatorului exprimat prin acțiuni pozitive;

        5.2. Datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului. Datele vor fi șterse atunci când consimțământul pentru prelucrarea datelor este revocat. Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor, trimițând un e-mail la adresa de e-mail de contact.
        5.3. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a-i oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. 
        5.4. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Ipon Computer SRL, filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară.
        5.5. Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: consimțământul persoanei vizate.

    6. Divulgarea datelor cu caracter personal

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim informațiile personale ale utilizatorilor către terțe părți în afara celor descrise în această Politică de Confidențialitate, cu excepția cazurilor în care sunteți de acord sau atunci când este necesar pentru procesarea comenzilor sau respectarea obligațiilor legale.

    7. Securitatea datelor

Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, utilizării sau dezvăluirii. 

    8. Drepturile Utilizatorilor

        8.1. Garantăm toate drepturile prevăzute în GDPR și legislația aplicabilă, cum ar fi: 
    • dreptul la transparenta informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor;
    • dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal;
    • dreptul la rectificare;
    • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
    • dreptul la restricționarea prelucrării;
    • dreptul la portabilitatea datelor;
    • dreptul la opoziție;
    • de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat;
    • dreptul de a va adresa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu  în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră, garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

        8.2. Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care Ipon Computer SRL intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail info@ipon.ro

        8.3. O dată ce utilizatorul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru scopuri marketing direct.
E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre. 
Plângeri 
Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către noi în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

        8.4. Plângerile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi trimise la adresa de e-mail info@ipon.ro. În cazul în care utilizatorii au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Ipon Computer SRL nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată. 

    9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Această politică poate fi actualizată din când în când pentru a reflecta modificări ale practicilor noastre de confidențialitate sau ale legislației aplicabile. Data ultimei actualizări va fi indicată în partea de sus a politicii.

  10. Contact

Dacă aveți întrebări, îngrijorări sau solicitări legate de această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin modalitățile indicate pe platforma noastră.

Ipon Computer SRL 
August 2023

Înapoi la început